Hindu ko Sunni ka Jawab Mazaar Mandir k faraq pai Nazm ki Surat

Aik Hindu jo k khud ko Muslim kehta hai us ne aik nazm likhi jis mai Mazarat ko Mandir se jora, Ye us ka jawab Qibla Mufti Ashraf Asif Jalali sahib ki taraf se.
hindu-ko-sunni-ka-jawab-mazar-mandir-pai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top